kaboompics books c wk minatura

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Wartości Księgowej (P/BV)

Cena do Wartości Księgowej (po ang. Price to Book Value, skrót P/BV) jest relacją między ceną rynkową akcji (jej kurs), a kapitałem przypadającym na jedną akcję. Profesjonalnie również nazywana jest wskaźnikiem poziomu ceny rynkowej w kapitale własnym. Generalnie C/WK (polski skrót) poniżej 1 uważa się za tanią spółkę, a powyżej 3 za przewartościowaną.

Wzór Ceny do Wartości Księgowej

$$ \text{P/BV} = \frac {\text{P}}{\text{BV / No}} $$

gdzie:
P – cena rynkowa jednej akcji,
BV – wartość księgowa przedsiębiorstwa,
No – liczba akcji zwykłych w obrocie.

Również jak w innych wzorach z ceną akcji (kursem) wartość tego wskaźnika ulega zmianie w trakcie i po każdej sesji giełdowej.

Cena akcji

Inaczej kurs akcji, czyli po prostu kwota w jakiej dokonano ostatniej transakcji kupna/sprzedaży. By ktoś kupił, ktoś musi sprzedać. Czyli mamy klasyczne działanie mechanizmu popytu i podaży.

Kurs akcji to jej cena wyrażona najczęściej w jednostkach pieniężnych. Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych (GPW). Kurs akcji określa się w złotych, choć regulamin giełdy dopuszcza również wyznaczanie kursu akcji w EUR lub USD.

Jak cena każdego innego dobra, produktu czy usługi, tak i cena (kurs) akcji odzwierciedla zależności zachodzące pomiędzy popytem i podażą. Jeżeli więc ilość (wartość) ofert sprzedaży przeważa nad liczbą ofert kupna, kurs obniża się. Gdy propozycje kupna przewyższają ilość oferowanych walorów to kurs rośnie.

Obrót akcjami służy, dąży do ustalenia rzeczywistej wartości danej spółki akcyjnej, określonego dobra czy usługi. [1]

Cena akcji odzwierciedla wszystkie informacje, jakie z punktu widzenia inwestora są istotne i jakie powinny stanowić podstawę do podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych. Zakłada się, że efektywność informacyjna wpływa na kształtowanie się kursu akcji na rynkach kapitałowych. Należy wspomnieć jednak, że założenie to nie uwzględnia niektórych anomalii, jak efekt weekendu, efekt małych spółek, cena/zysk oraz szeregu czynników psychologicznych wynikających z ekonomii behawioralnej.[2]

https://mfiles.pl/pl/index.php/Kurs_akcji

Wartość księgowa

Wartość księgową przedsiębiorstwa definiuje zwykle różnica między aktywami przedsiębiorstwa (suma bilansowa) i sumą jego zobowiązań. Opisuje ją wzór:

BV = TA – TL = NA

gdzie:
TA – suma aktywów przedsiębiorstwa,
TL – suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych,
NA – aktywa netto (kapitał własny).

Jeśli spółka wyemitowała również akcje uprzywilejowane w powyższym wzorze odejmujemy również PC (wartość kapitału uprzywilejowanego). Otrzymujemy równanie:

BV = TA – TL – PC

Interpretacja C/WK

Wskaźnik fundamentalny C/WK (Cena / Wartość Księgowa) bada opłacalność inwestowania w akcję firmy. Gdy majątek takiej spółki jest znaczny, branża zaś stwarza nadzieję na dobre wyniki, poziom wskaźnika P/BV jest ważną informacją dla inwestorów chcących kupić akcje na dłuższy okres. Generalną zasadę działania tego wskaźnika (C/WK < 1 to niedowartościowanie i C/WK > 3 symbolizuje przewartościowanie) przedstawia cytat:

Zgodnie z teorią, kupując akcje firmy, której wartość wskaźnika P/BV jest niższa niż jeden, mamy większą szansę, że w przypadku jej upadku, posiadany przez nią majątek wystarczy, aby inwestor uzyskał kwotę większą od zainwestowanej. Trzeba jednak pamiętać, że wiele zależy od jakości posiadanych przez daną spółkę aktywów i ich struktury. Warto zatem zawsze dokładnie przeanalizować te dane. W takim przypadku walory uznaje się za niedowartościowane fundamentalnie (niemniej trzeba pamiętać, że wartość księgowa nie jest jedynym miernikiem oceny wartości fundamentalnej). Zjawisko to wynika z faktu, iż księgowa wartość zgromadzonych przez spółkę aktywów netto w przeliczeniu na jedną akcję jest wyższa od ceny za jeden walor. Z kolei wartość wskaźnika cena do wartości księgowej wyższa niż 3 oznacza, że spółka jest przewartościowana.

https://www.sii.org.pl/12377/analizy/newsroom/5-spolek-ze-wskaznikiem-p-bv-ponizej-0-3.html

Jednak od generalnych zasad zawsze muszą być wyjątki. W praktyce niska wartość P/BV (dla mnie 0,4 lub mniej) oznacza z reguły, że spółka osiąga małe zyski bieżące i jej majątek nie jest w pełni wykorzystywany. Jeszcze niższe (skrajne) wartości to ryzyko bankructwa spółki, ponieważ wartość księgowa spółki jest to jej majątek pomniejszony o zobowiązania. Im bardziej spółka korzysta z kapitału obcego (długu), tym wskaźnik P/BV będzie niższy.

Przy dużych wartościach C/WK (powyżej 3) warto pamiętać o tym, że na wartość spółki nie wpływają jedynie poszczególne pozycje bilansowe, ale też czynniki niematerialne takie jak np. dobra reputacja, popularność produktów wśród konsumentów, wartość godziwa marki, logo, monopolowy charakter spółki i inne (źródło: analizy.investio.pl). Innymi słowa firma (w tym spółka), która dużo inwestuje, a przy tym rozwija się i jest dobrze postrzegana ma wysoki ten wskaźnik. Przykładowo Tesla za pomocą propagandy bohatera dumnie niosącego flagę USA, czyli Elona Muska przekroczyła C/WK ponad 50 i nadal rosła! Tak więc propaganda rządzi zapamiętajcie to, bo inaczej:

Na koniec jeszcze prezentuje konserwatywne C/WK Benjamina Grahama:

C/WK Grahama

Opis:

Konserwatywna wersja wskaźnika C/WK

Interpretacja:

C/WK Grahama jest liczony jako iloraz ceny rynkowej i różnicy pomiędzy aktywami obrotowymi oraz zobowiązaniami wraz z rezerwami na te zobowiązania. Jest to bardzo ostrożne podejście mające na celu eliminację spółek narażonych w dużym stopniu na ryzyko utraty płynności oraz wypłacalności. W przypadku, gdy suma zobowiązań długo- oraz krótkoterminowych jest pokryta przez płynne aktywa obrotowe, kondycja finansowa danej firmy wydaje się bezpieczna.

Wady:

  • stosowanie przez spółki różnych standardów rachunkowości
  • kwestia ujęcia pozycji „wartości księgowej” (różnica wartości aktywów oraz długu), która implikuje możliwość błędnego podania wysokości wskaźnika w przypadku złego oszacowania jednej z tych dwóch zmiennych (częste przeszacowanie aktywów (zwłaszcza zapasów,, trudności z wyceną długu spowodowane mało rozwiniętym rynkiem dłużnym w Polsce)
https://analizy.investio.pl/wskazniki-wartosci-rynkowej-opis-zalety-wady/

Porady z książki Inteligentny Inwestor Benjamina Grahama:

Umiarkowany stosunek ceny do wartości księgowej. Graham zaleca, aby „stosunek ceny do wartości aktywów” (albo stosunek ceny do wartości księgowej), wynosił nie więcej, jak 1,5. W ciągu ostatnich lat dało się zauważyć, że coraz większy odsetek kapitału spółek pochodzi z wartości niematerialnych, takich jak licencje, znaki towarowe, patenty i marka produktu. Ponieważ te czynniki (wraz z nabytą popularnością), nie należą według standardowej definicji do wartości księgowej, większość akcji współczesnych przedsiębiorstw podlega wycenie na podstawie wyższej niż w czasach Grahama, wielokrotności w relacji cena/wartość księgowa. Według banku Morgan Stanley, 123 spółki notowane w indeksie S&P 500 (czyli niemal jedna czwarta), są wyceniane poniżej 1,5 wartości księgowej. 273 firmy (czyli 55% zawartości indeksu), mają wskaźnik relacji między ceną a wartością księgową, mniejszy niż 2,5.

I drugi cytat o skrajnie atrakcyjnych spółkach, które po podstawieniu danych do wzoru Benjamina Grahama dadzą wynik 2/3 lub mniejszy:

Aktywa obrotowe netto (czyli „okazja”): Koncepcja polega na tym, aby uzyskać tak wiele udziałów, jak to tylko możliwe, przy cenie każdego z nich mniejszej niż ich wartość księgowa, w sensie kapitału obrotowego netto, to znaczy – nie dodając wartości do konta przedsiębiorstwa, ani innych składników jego majątku. Nasze zakupy były dokonywane zazwyczaj za dwie trzecie albo mniej, takiej „ogołoconej” wartości kapitału. Przez większość lat, udawało nam się podtrzymać szeroką dywersyfikację w tej materii – przynajmniej 100 różnych akcji.

Podsumowanie

Dla mnie najatrakcyjniejsze są spółki z C/WK w okolicach równego jeden (C/WK = 1 oznacza wartość rynkową akcji równą jej wartości księgowej). Otrzymuję wtedy dobry stosunek ceny akcji i minimalizację ryzyka spowodowanego niepewną sytuacją spółki. Inne wartości polecam indywidualnie się przyjrzeć sytuacji w danej spółce, ale i otoczeniu w jakim się ona znajduję przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Jeśli macie jakieś pytania, sugestię, albo inne dodatkowe informację dotyczące tego wskaźnika zachęcam do zostawienia komentarza!
Pozdrawiam

5 3 głosy
Ranking Wpisu
Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
looolzx
Admin
1 rok o temu

Fajna dawka wiedzy, natomiast pojawił mi się mętlik w głowie – bazując na moim obecnym ulubieńcu z GPW – CCC

P/s wynosi dla spółki poniżej 0.3 (przy dzisiejszym kursie jest to ~0,29

Natomiast C/WK wynosi dane ponad 4 (BV z moich obliczeń wynosi 857 600).

Z kolei Twój ulubieniec GPW (tak mi się wydaje, że to jedna z ulubionych spółek – ATT)
C/WK wynosi 3.44, przy P/s ~0,59

W jaki sposób podchodzisz do takich danych, jeśli można wiedzieć + mam nadzieje, że to nie jest głupie pytanie – po prostu intryguje mnie zagadnienie przed snem 😀

looolzx
Gość
looolzx
1 rok o temu

Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź