Wskaźnik fundamentalny Edwarda Altmana Z-Score

Wskaźnik fundamentalny Edwarda Altmana Z-Score

Altman Z-Score jest wynik stresowy wytrzymałości kredytowej, który mierzy prawdopodobieństwo upadłości firmy notowanej na giełdzie. Ten wskaźnik jest szczególnie skoncentrowany na wystąpieniu tego przykrego zdarzenia w przeciągu dwóch najbliższych lat. Z-Score został opracowany przez Edwarda Altmana w 1968 roku, ale potem dokonywano jego modyfikacji w celu zwiększenia skuteczności…

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Zysku operacyjnego (P/EBIT)

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Zysku operacyjnego (P/EBIT)

Cena do Zysku operacyjnego (ang. Price to Earnings before Interest and Taxes – P/EBIT) jest miarą wyceny spółki, która wyraża stosunek ceny jej akcji do zysku operacyjnego na jedną akcję. Wskaźnik P/EBIT jest użyteczny w analizie fundamentalnej spółek, ponieważ pozwala inwestorom na porównanie wyceny różnych spółek, biorąc…

Rozpoczynam proces aktualizacji wskaźników fundamentalnych

Rozpoczynam proces aktualizacji wskaźników fundamentalnych

Dziś rozpocząłem proces aktualizacji wpisów o wskaźnikach fundamentalnych na blogu. Zgodnie z tym, co pisałem w planach na 2023 rok. Na pierwszy ogień (aktualizację 😉 ) poszedł wskaźnik Cena przez zysk netto (C/Z, P/E). Każdy wskaźnik na blogu będzie zawierał listę ulepszeń na dole w nagłówku aktualizacje razem z datą dodania. Przy…

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Wartości Księgowej (P/BV)

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Wartości Księgowej (P/BV)

Cena do Wartości Księgowej (po ang. Price to Book Value, skrót P/BV) jest relacją między ceną rynkową akcji (jej kurs), a kapitałem przypadającym na jedną akcję. Profesjonalnie również nazywana jest wskaźnikiem poziomu ceny rynkowej w kapitale własnym. Generalnie C/WK (polski skrót) poniżej 1 uważa się za tanią…

Wskaźnik fundamentalny Cena do Sprzedaży (P/S)

Wskaźnik fundamentalny Cena do Sprzedaży (P/S)

Cena do Sprzedaży (po ang. Price to Sales, skrót P/S) pokazuje jak rynek wycenia każdą złotówkę (lub inna waluta) sprzedaży spółki w stosunku do kursu jej akcji. Im niższa wartość wskaźnika P/S tym inwestycja jest atrakcyjniejsza. Pionierem używania tego wskaźnika jest Kenneth Fisher, który opisał go w swojej książce…

Wskaźnik fundamentalny Marży zysku brutto

Wskaźnik fundamentalny Marży zysku brutto

Marża zysku brutto (również nazywana Marżą pokrycia lub w skrócie Marżą brutto) informuje ile pieniędzy wypracowuje przychód ze sprzedaży. Wyrażana w procentach określa jaką część przychodu stanowi marża. Najprościej pisząc jest to kwota pieniędzy, którą firma zachowuje po poniesieniu bezpośrednich kosztów związanych z produkcją sprzedawanych przez nią…

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (ang. current ratio – CR) inaczej nazywany także Wskaźnikiem Płynności Finansowej III stopnia informuje nas o zdolności przedsiębiorstwa do pokrywania swoich zobowiązań bieżących. Dzięki niemu wiemy w jakim stopniu aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące. Literatura podaje optymalne wartości tego…

Wskaźnik fundamentalny ogólnego zadłużenia

Wskaźnik fundamentalny ogólnego zadłużenia

Zadłużenie Ogólne (po ang. Debt Ratio – skrót DR) jest podstawowym wskaźnikiem potrzebnym nam do dokonania analizy zadłużenia (od niego powinniśmy zaczynać). Jego istotą i głównymi celami jest określenie stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa, a co za tym idzie szansy jego spłaty. Musimy na niego zwracać uwagę, ponieważ pokazuje on zadłużenie…

Wskaźnik fundamentalny Marży zysku netto

Wskaźnik fundamentalny Marży zysku netto

Marża zysku netto (prościej Marża netto) mierzy ile zysku lub dochodu netto jest generowane jako procent przychodów. Inne nazwa wskaźnika to Rentowność sprzedaży netto, Rentowność Netto Przychodów Ogółem (ang. ROS) lub Zwrot ze Sprzedaży. Ukazuje on jaką marżę czystego zysku stanowi sprzedaż. Stanowi…

Wskaźnik fundamentalny Marży zysku operacyjnego

Wskaźnik fundamentalny Marży zysku operacyjnego

Marża zysku operacyjnego mówi nam ile firma osiągnęła zarobku na każdej złotówce (lub innej walucie) po opłaceniu zmiennych kosztów produkcji (np. płace, surowce), ale przed zapłaceniem odsetek lub podatku. Innymi słowa mówi po prostu ile zysku firma osiąga w stosunku do swoich podstawowych przychodów. Również czasami jest ona…